Vyššie

Všeobecne-záväzné nariadenia

VZN č. 01-2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
VZN č. 01-2013 o chove a držaní včiel na území obce Malé Hoste
VZN č. 02-2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku - Dodatok č. 1
VZN č. 04-2004 - o chove, vodení a držaní psov na území Obce Malé Hoste
VZN č. 1-2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odväzdania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnach podmienok na území obce Malé Hoste
VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malé Hoste
VZN č. 1-2017 o umiestňovaní volebných plagátov na vrejených priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Malé Hoste
VZN č. 2-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.01-2008 o regulatívoch územného rozvoja obce
VZN obce Malé Hoste o poskytovaní dotácie - 2018
Návrh dodatku č. 2 k VZN o dani z nehnuteľností a poplatkoch za odpady
Návrh VZN obce Malé Hoste č. 1 2020 o ochrannom pásme pohrebiska
 
 
Powered by Phoca Download
Na zlepšenie našich služieb používa táto stránka súbory cookies